Week8


สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
8
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
กลิ่น
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่า นี่คืออะไร
ขั้นกิจกรรม :
-ครูให้นักเรียนดูกล่องที่ครูนำมา
ส่งให้นักเรียนดมทีละคน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “กลิ่นที่นักเรียนได้ดมเหมือนกลิ่นของอะไร นักเรียนเคยได้กลิ่นนี้มาจากไหน
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน
-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-ใบตะไคร้หอม
-กระดาษที่ตัดเป็นรูปดอกไม้
-ดินสอ
-เพลงสปา
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น ไทย  คณิต  English
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
เราห่างกันไกล(กรรไกร)แค่ไหน
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าจีบ-แอล ประกอบเพลงเต่า
 ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำกรรไกร 1 อันวางไว้กลางวง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ห่างจากกรรไกรเท่าไหร่ แต่ไม่มีเครื่องมือวัดความยาว นักเรียนจะทำอย่างไร?” โดยให้ใช้ได้แค่สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราตอนนี้ และให้วาดรูปสิ่งที่ใช้วัดลงในกระดาษ
เช่น ใช้มือวัด ใช้คืบ ใช้เท้า ใช้แขน
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเขียนชิ้นงานสิ่งที่ใช้วัดระยะห่างจากตัวเองถึงกรรไกรลงในกระดาษ
-ครูให้นักเรียนวัดระยะห่างโดยใช้เครื่องมือวัด ตามที่ได้เขียนลงไปในกระดาษ ครูเชิญนักเรียนที่พร้อมทีละ 2 คน
-นักเรียนเขียนระยะที่วัดได้ลงในกระดาษ
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- มีสติจดจ่อกับลมหายใจของตนเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนล้อมเป็นวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
-กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าปลาดาว ประมาน 3 นาที
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

พฤหัสบดี
ศิลปะ,ดนตรี
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ต่อเติมภาพจากกระดุม
ขั้นเตรียม :
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าจีบ-แอล ประกอบกับร้องเพลงแมงมุม
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องกระดุม 1 เม็ดที่แม่หามาเย็บให้ลูก
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนมีกระดุม 2 เม็ด นักเรียนจะนำไปทำอะไรได้บ้าง?”โดยถ่ายทอดเรื่องราวเป็นรูปภาพ
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่ดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนอาสาแสดงชิ้นงานของตนเอง
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
เรื่องเล่าคำสอนของพ่อ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าโป้ง-ก้อยประกอบเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องคำสอนของพ่อให้นักเรียนฟัง
-“ถ้าตอนนี้ให้ทุกคนเป็นพ่อ และมีลูกชาย 1 คน ที่ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น นักเรียนจะบอกลูกชายว่าอย่างไร เพราะอะไร?”
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน

-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-กระดาษที่ตัดเป็นรูปมือ
-ดินสอ
-เพลงสปา

 
 
วันจันทร์
ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น