Week3


Week
เป้าหมาย
ชื่อ/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง ฝึกการสังเกตจินตนาการ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง เคารพตนเองและผู้อื่น


ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมเมล็ดยางพารามหัศจรรย์
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ร้องเพลงประกอบท่าทาง 2 รอบ (เพลงใบไม้ใบเดียวกัน)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนสังเกตเมล็ดยางที่อยู่ในตะกร้าใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “นักเรียนเห็นอะไร?”
     “เมล็ดยางพาราใช้ทำอะไรได้บ้าง และใช้ทำอะไรไม่ได้?”
- ครูให้นักเรียนหยิบเมล็ดยางพาราที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 กำมือ วางไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนนำเมล็ดยางพารามาต่อเป็นตัวเลขที่ตนเองชอบ
 - นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมถึงทำเป็นตัวเลขนี้ เพราะอะไร
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 เมล็ดยางพารา
อังคาร

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง ฝึกการสังเกต ฝึกการคิด มีความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
- การเคารพตนเองและผู้อื่น


ขั้นจบ
- การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมสร้างสามมิติแบบง่าย
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ร้องเพลงกระต่ายหมายจันทร์ ประกอบท่าทาง  (แบบมีเสียง แบบฮัมเพลง และแบบไม่มีเสียง)
 ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนสังเกตภาพเรขาคณิตแบบต่างๆ
     “นักเรียนเห็นอะไร?”
     “เห็นแล้วนึกถึงอะไร?”
     “ภาพที่เห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
- ครูแจกอุปกรณ์โดยวิธีการส่งต่อ นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ชุด (กระดาษ ปากกา) แล้ววางไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนวาดต่อเติมรูปเรขาคณิตให้เป็นรูปสามมิติ
- นักเรียนนำเสนอผลงานตนเองให้ครูและเพื่อนๆได้ชื่นชม
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 - กระดาษที่มีรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ
 - ปากกา
พุธ

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
การกำกับสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านท่าต่างๆขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมโยคะ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
- โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
- โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)             
- โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า “ปลาดาว
(5 นาที)
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร ฝึกการคิดจินตนาการ
การเคารพตนเองและผู้อื่นขั้นจบ
การเห็นคุณค่าการเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมแต่งแต้มตามจินตนาการ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  14 ท่า อรหันต์ 2 รอบ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี กระดาษ สีน้ำ และพู่กัน
- ครูวางสีน้ำ กระดาษและพู่กันไว้กลางวง ให้นักเรียนออกมาแต่งแต้มสีสันลงในกระดาษ โดยครูจะเชิญออกมาทีละคน มีกติการ่วมกันคือนักเรียนสามารถลากพู่กันได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกขึ้น
- นักเรียนชื่นชมผลงานของตนเองและร่วมกันตั้งชื่อผลงาน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 -กระดาษ A3
 - สีน้ำ
 - พู่กัน
ศุกร์

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
รับรู้ลมหายใจของตนเอง

ขั้นกิจกรรม
การสื่อสาร การฟัง ฝึกการคิด มีความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 


ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมเด็กชายกับต้นแอปเปิ้ล
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง โดยการนับไปพร้อมๆกัน (ท่าโป้กับก้อยและท่าสุนัขจิ้งจอก-งูใหญ่)


ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเล่าเรื่องเด็กชายกับต้นแอปเปิ้ลให้นักเรียนฟัง ใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “มีตัวละครกี่ตัว ใครบ้าง?”
     “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?”
     “ถ้าจะให้นักเรียนเปลี่ยนตอนจบของเรื่องนักเรียนจะเปลี่ยนอย่างไร?”
นักเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 อังคาร

ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรม

 

 ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น