Week2


Week
เป้าหมาย
ชื่อ/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
จันทร์

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง
ฝึกการสังเกต จดจ่อ จินตนาการ เข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
- การเคารพตนเองและผู้อื่น


ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมใบไม้แห้งแสนสวย
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  การนับเลข 1-10 โดยการใช้นิ้วนับสลับกันไปมา (นับ 2 รอบ รอบแรกภาษาไทย รอบหลังภาษาอังกฤษ)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-  ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมีใบไม้แห้ง กระดาษ กาว
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “นักเรียนเห็นอะไร?”
     “ใบแห้งมาจากไหน?”
     “นักเรียนสามารถนำใบไม้แห้งไปทำอะไรได้บ้าง?”
- ครูให้นักเรียนหยิบใบไม้แห้งที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ใบ  วางไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูวางกระดาษและกาวไว้ที่กลางวงกลม จากนั้นให้นักเรียนนำใบไม้ของตนเองไปติดลงบนกระดาษ ตามจินตนาการของตนเองต่อเติมให้สวยงามโดยครูจะเชิญออกมาทีละคน
ครูแสดงผลงานให้นักเรียนดูและร่วมกันตั้งชื่อชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 - ใบไม้แห้ง
 - กระดาษ A3
 - กาว
อังคาร

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง
ฝึกการสังเกต ฝึกการคิด มีความเข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
- การเคารพตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ
- เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
- การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมนิทานพยัญชนะ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง โดยการนับไปพร้อมๆกัน (ท่าโป้กับก้อยและท่าสุนัขจิ้งจอก-งูใหญ่)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูแนะนำอุปกรณ์ซึ่งเป็นบัตรพยัญชนะ ใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “นักเรียนเห็นอะไร?”
     “เห็นพยัญชนะตัวนี้แล้วนึกถึงอะไร?”
- ครูแจกอุปกรณ์โดยวิธีการส่งต่อ ให้นักเรียนหยิบบัตรพยัญชนะที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ใบ แล้ววางไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนคิดคำศัพท์ที่มาจากพยัญชนะที่ได้คนละ 1 คำ จากนั้นให้นักเรียนเล่านิทานพยัญชนะจากคำศัพท์นั้นๆ โดยเล่าต่อกันทีละคนเริ่มจากครูเป็นคนแรกเวียนไปทางด้านขวาและจบที่คนสุดท้ายที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของครู
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “มีตัวละครกี่ตัว อะไรบ้าง?”
     “เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง?”
ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บัตรพยัญชนะ
พุธ

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
การกำกับสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านท่าต่างๆขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมโยคะ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)             
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า “ปลาดาว
(5 นาที)
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง ฝึกการคิดจินตนาการ
- การเคารพตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ
การเห็นคุณค่าการเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมสีน้ำจินตนาการผ่านการพับ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง (พี่เรณูกับกอหญ้าและพี่ค้อนกับตะปู)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี กระดาษ สีน้ำ
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น โดยวิธีการส่งต่อ ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูวางสีน้ำไว้กลางวง ให้นักเรียนนำกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออก จากนั้นหยดสีน้ำลงบนกระดาษด้านใดด้านหนึ่ง แล้วพับกระดาษเข้าหากันเหมือนเดิม ใช้มือลูบกระดาษที่พับ เสร็จแล้วกางออก ทิ้งไว้สักพักเพื่อให้สีแห้ง
- นักเรียนแสดงผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมผลงาน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 -กระดาษครึ่ง A4
 - สีน้ำ
ศุกร์

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
รับรู้ลมหายใจของตนเอง

ขั้นกิจกรรม
การสื่อสาร การฟัง ฝึกการคิด มีความเข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมเรื่องเล่าจากภาพ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym กำกับสติด้วยการแตะสัมผัสที่ปลายนิ้ว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นหลักในการแตะสัมผัสไปทีละนิ้ว ค่อยๆหลับตาลง รับรู้ความรู้สึกที่ปลายนิ้วสัมผัสและรับรู้ลมหายใจของตนเองสักพัก
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนดูรูปภาพที่ครูเตรียมมา ใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “นักเรียนเห็นอะไร?”
     “เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน?”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนโดยวิธีการส่งต่อ นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ชุด (บัตรภาพ กระดาษ ปากกา) แล้ววางไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนสังเกตและถ่ายทอดเรื่องราวในภาพเป็นตัวหนังสือ เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวสั้นๆให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในภาพ กำหนดเวลาให้ 10 นาที
- นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง ถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพให้ครูและเพื่อนๆได้ฟัง
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 - บัตรภาพ
 - กระดาษ
 - ปากกาวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น