Week1

Week
เป้าหมาย
ชื่อ/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
จันทร์

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง
 
ฝึกการสังเกต จดจ่อ จินตนาการ เข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ

- การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น

         ชื่อกิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความงอกงาม
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  กำกับสติด้วยการแตะส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-  ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี เมล็ดถั่วเขียว กระดาษ ปากกา
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
     “นักเรียนเห็นอะไร?”
     “นักเรียนสามารถนำเมล็ดถั่วเขียวไปทำอะไรได้บ้าง?”
     “ถ้าเรามีถั่วเขียว 1 เมล็ด สามารถทำให้เป็นหลายเมล็ดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร
- ครูแจกอุปกรณ์โดยการส่งต่อโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ
 1 ชุด (เมล็ดถั่วเขียว กระดาษ ปากกา) วางอุปกรณ์ไหว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดถั่วเขียวที่ได้ลงในกระกระดาษ จากนั้นจินตนาการว่าเราได้ปลูกเมล็ดถั่วเขียว เฝ้าสังเกตการณ์เจริญเติบโต และวาดภาพการเจริญเติบโตของแต่ละขั้นตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดจนกลายเป็นต้นให้ชัดเจน
นักเรียนแสดงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้ชม พร้อมให้เหตุผลว่าเมล็ดถั่วของตนมีการเปลี่ยนแปลงไปกี่ขั้นตอน   
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-เมล็ดถั่วเขียว
 -กระดาษ
 - ปากกา
อังคาร

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง
ฝึกการสังเกต จดจ่อ ฝึกการคิด มีความเข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ

- การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมใช้เงินให้เป็น
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง โดยการนับไปพร้อมๆกัน (ท่ากระต่ายกับกอหญ้าและท่าจีบกับแอล)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี กระดาษ ปากกา
- ครูให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ
 1 ชุด (กระดาษ ปากกา) วางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-   ครูให้นักเรียนดูภาพเงินที่อยู่ในกระดาษ และใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนมีเงินอยู่ 35 บาท สามารถนำไปซื้ออะไรได้บ้าง เขียนบอกรายละเอียดของสิ่งที่ซื้อลงในกระดาษให้ชัดเจน
นักเรียนแสดงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้ชม พร้อมให้อธิบายว่าซื้ออะไรบ้าง ใช้เงินหมดหรือเหลือเงินอยู่เท่าไหร่   
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษที่มีภาพธนบัตร 20 บาท 1 ใบ
เหรียญ
 10 บาท 1เหรียญ
เหรียญ
 5 บาท 1เหรียญ
 - ปากกา
พุธ

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
การกำกับสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านท่าต่างๆ


ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมโยคะ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก
 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน
 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง
 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)            
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า
 “ปลาดาว
(5 นาที)
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง ฝึกการคิด การจินตนาการ มีความเข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ

- การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมที่คั่นหนังสือ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง (ท่าเรณูกับกอหญ้าและท่าค้อนกับตะปู)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี กระดาษ ปากกา
- ครูให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ
 1 ชุด (กระดาษ ปากกา) วางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนเขียนวาดลายเส้นลงในกระดาษเพื่อทำเป็นที่คั่นหนังสือ
นักเรียนแสดงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้ชม พร้อมให้เหตุผลว่าสิ่งที่วาดนั้นสื่อถึงอะไร ทำไมถึงวาดสิ่งนั้น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ศุกร์

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
- การสื่อสาร การฟัง ฝึกการคิด การจินตนาการ มีความเข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ

- การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
การเห็นคุณค่าการเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ชื่อกิจกรรมจดหมายถึงแม่
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง (ท่างูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอกและท่ากระดาษกับซาลาเปา
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่ได้อุ้มท้องและเลี้ยงดูมาจนเติบโต จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นคิด ถ้าตอนนี้แม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามา ไม่ได้อยู่กับเรา ไปอยู่ในที่ที่ห่างไกล เรามีอะไรอยากจะบอกกับท่านบ้าง
ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี กระดาษ ปากกา
- ครูให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ
 1 ชุด (กระดาษ ปากกา) วางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงแม่ลงในกระดาษที่แจกให้
ขั้นจบ (3-5 นาที)
ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- นักเรียนขยับนั่งวงกลม เข่าชิดกัน จับมือประสานกันคนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆหลับตาส่งมอบพลังความรักความปรารถนาดีให้แก่แม่หรือคนที่ดูแลเรา
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและ

วันพุธ
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น